• Значението на детската градина при развитието на детето

    307-398-semejstvo-shtastie

     

    Скъпи родители! В тази брошура накратко се посочват най-важните аспекти за въздействието, което посещението на детската градина може да окаже върху детето Ви респ. върху Вашето семейство. Посочените тук аспекти се позовават на научни познания, събрани от посещение на елитна детска градина. Детската градина е първото възпитателно заведение в етапа на развитие на всяко дете. Тя е мястото, където започва началното образование на детето и където то получава първите грижи и възпитание. Образованието е нещо повече от придобиването само на знания. По време на своя растеж и заниманието със заобикалящата го среда детето се учи как да създава своя представа за света и да се занимава активно с него. Възпитанието и образованието са процес на развитие на личността и помагат на детето да се справя с живота. Въпреки че в по-голямата си част ученето става от само себе си, децата не събират автоматично учебен опит, а се нуждаят от ситуации, които им дават възможност да учат. Детската градина разполага с обучен персонал и необходимите помещения за игра, които допринасят за събирането на ценен от педагогическа гледна точка учебен опит за децата. В детската градина децата придобиват способности, които представляват фундамента за развитието на компетенции в училище. Едновременно с това детската градина подпомага родителите при възпитанието и обучението на децата. Развитие на когнитивните способности Под когнитивни способности се разбират всички умствени способности на хората: внимание, възприятие, разбиране, спомняне, мислене, решаване на проблеми и вземане на решения. Детската градина представлява допълнителна среда, от която децата получават идеи и могат да се развиват и обучават в сигурна среда под ръководството на квалифицирани лица. Подпомагане развитието на говора В детската градина децата имат възможност да Знаете ли, че … » на децата, посещавали детска градина, по-късно им е по-лесно да създават приятелства и да регулират емоциите и начините си на поведение. » детската градина стимулира културното развитие на децата, което от своя страна засилва креативността им. » детската градина закалява душевната и физическата издръжливост на децата. » децата, посещаващи детска градина, развиват по-добри способности при говорене, четене, писане, в математиката и естествените науки отколкото децата, които не посещават детска градина. » детската градина насърчава равенството на шансовете на децата. » родителите на деца, посещаващи детска градина, могат винаги да се допитат до квалифицирани педагози във връзка с възпитанието на децата. подобрят говорните си способности. Това става не само благодарение на ценните педагогически напътствия, а и чрез игра при взаимодействието със своите приятели в процеса на тяхното общуване. Стимулирането на езика е особено ефективно при деца, които не владеят особено добре немски език. Развитие на социалните способности В групата, посещавана в детската градина, се пробват първите стъпки за социално поведение и се научава кой начин на поведение се приема за социално правилен в нашето общество. Полагайки квалифицирана, педагогическа грижа децата по време на общата игра научават и как да се интегрират, да решават индивидуално или заедно с другите конфликти и как да си намират приятели. Положителните отношения с децата на същата възраст могат да окажат благоприятно влияние върху развитието на тяхното самочувствие и самоувереност. Така на децата по-късно им е по-лесно да създават приятелства и да регулират емоциите и начина си на поведение. Тяхното поведение по-често е отзивчиво и кооперативно. Подпомагане на културното възпитание В детската градина децата се стимулират да се занимават активно с културни аспекти (напр. норми и ценности в обществото). Едновременно с ежедневните ситуации педагогически тук се подготвят празници, празнични дни, излети и тематични седмици. За това не са необходими винаги аспекти на собствената култура. В детската градина могат да бъдат представени и други култури. Освен това децата могат креативно да представят и собствения си опит и впечатления, напр. чрез рисуване, занимания, свирене на инструменти и театър. Креативната дейност засилва както творческите сили, така и въображението и богатството на идеи и флексибилното мислене. Ранно стимулиране на здравето Колкото по-рано в ежедневието се интегрира здравословния начин на живот (напр. здравословна следобедна закуска с плодове и зеленчуци), толкова по- лесно е тяхното прилагане и съответното предотвратяване по-късно на здравословни проблеми. Едновременно с ранното откриване на болести или ограничения детската градина оказва също така и съществен принос за физическото и психическото здравословно състояние и засилва психическата издръжливост на децата. Родителите респ. семействата имат също полза от това Квалифицирани педагози могат да помогнат по въпроси, свързани с възпитанието. Освен това те са обвързани в мрежа от експерти. Също така Вие по-добре можете да се справите със семейството и професията, когато Вашето дете посещава детска градина.4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца