• Извинени отсъствия за децата от подготвителни групи

     

    Zapoved_MIN-1

    Във връзка с последното изменение на Наредба № 5 за предучилищното образование, Ви информираме, че е изпратено предложение от Кмета на Община Пловдив до Министъра на образованието и науката за издаване на заповед. Съгласно заповедта, за периода от 16.11.2020г. до 03.01.2020г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училищe, са допустими по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора.
    Писменото уведомяване от страна на родителите може да се изпрати на официалния имейл на детската градина / училището, както и да се предостави лично от родителите.

     4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца