• Кога да потърсим логопед?

  Ако до 24 месеца – детето изглежда пасивно, мудно, тромаво или трудноподвижно;
  Продължава да не разбира вашите думи;
  Не прави опити да звукоподражава, повтаря, интонира, произнася или комбинира думи;
  Трудно общува и не изпълнява прости инструкции като “дай” и др.;
  На 3 години – усещате, че речникът е беден, а запасът от думи, които разбира и продуцира – ограничен;
  Не разпознава лицата на познатите хора, не назовава вашето име, частите на главата, имената на животни, предмети от бита, играчки;
  Липсва любознателност и интерес;
  Забелязвате странни, атипични, хаотични или стериотипни, ритуално повтарящи се движения;
  Започва да накъсва изказването. Прави дълги паузи. Думите са с трудно начало, често повтаря звук или сричка. Заеква или запъва;
  Отказва да говори, мълчи и избягва социални контакти;
  На 4 години- артикулацията е лоша, липсват звукове, заменят се с други или се произнасят неправилно;
  Не разбира инструкции;
  Има нисък праг на внимание и не помни;
  Не повтаря гатанки, не рецитира, не разказва кратки приказки, събития, случки;
  Все още не посочва и не назовава цветове и форми, не сортира, не класифицира;
  Не съгласува думите по род, число и време;
  Има аграматичен, телеграфен стил на изказ. Тогава детето не употребява предлози, съюзи, въпросителните частици;
  Не държи молив, не иска да оцветява, не рисува;
  Трудно общува с възрастни и връстници;
  На 5 години – няма ясно звукопроизношение. Начинът на продукция на звуковете е замазан, специфичен. Говорните органи се движат атипично. Липсват звукове като с-з, ц-ч, ш-ж, р и л;
  Изреченията са непълни, речникът-беден, а словоредът объркан;
  Трудно помни букви и цифри;
  Виждате склонност към огледално изписване;
  Не съотнася звука с неговия зрителен образ – буквата;
  Не разбира приказки, не проследява последователността на събития при серия картини, избягва да разказва;
  На 6 години – има остатъчни проблеми в артикулацията.
  Вече “р” и “л” трябва да ги има. Необходимо е говорът да бъде чист и ясен, защото нарушенията от устната реч могат да бъдат пренесени в писмената. Например – ако детето заменя “р” с “й” ще напише вместо “роза” – “йоза”.
  Параметрите на езиковата система трябва да бъдат сформирани – фонология, морфология, семантика, синтаксис, прагматика. Ако има дефицит той ще рефлектира върху писменната страна на езиковата система с изразено разстройство при писане под диктовка и самостоятелно писане.
  Не може да преписва букви и цифри или забравя как се изписват;
  Не спазва редове;
  Учи трудно и има явен проблем във вниманието и паметта;
  Забелязвате, че страда мисленето и въображението.
  На 7 години – има обучителни затруднения – дисграфия, дислексия, (а) дискалкулия.
  При наличие на заболяване (на централната нервна система, епилепсия, церебрална парализа, менингит, енцефалит, др.);
  При фамилна предразположеност и данни за трудно проговаряне в семейството, заекване, атипичен говор, хиперактивност, дислексия, дисграфия, др.;
  При придобита травма (по време на раждането, падане, катастрофа, др.);
  При наличие на парализа, пареза;
  При вродена цепка на устната и/или небцето и назален говор;
  При синдроми, които засягат говора и/или езиковата система (н-р хиперактивен синдром с дефицит на вниманието и др.)
  След инсултни състояния – афазии;
  При сензорни нарушения;
  При интелектуален дефицит (категории деца с умствена изостаналост);
  Генерализирани разстройства на развитието (детски аутизъм, атипичен аутизъм, синдром на Аспергер, синдром на Рет);
  Специфични разстройства на развитието;
  Общи и специфични разстройства на училищните умения (разстройства на четенето, на правописа, на аритметичните умения, на научаването);
  При заекване, запъване, прекалено бързо или прекалено бавно говорене;
  При гласови нарушения – афонии, дисфонии и ринофонии с различна етиология;
  При ограничени комуникативни и социални умения.
  Автор: Йорданка Енева – Психолог, логопед4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца