Прием

Ред и документи

ПРИЕМ НА ДЕЦА


Чл.11.

В ДЗ се приемат деца целогодишно чрез класиране в Системата за електронен прием по утвърден график на класиранията. По утвърдена методика за прием чрез централизирано класиране на децата в общинските детски градини на територията на Община Пловдив. С тази Методика се определя редът и начинът за централизирано електронно класиране на децата за прием /от 3г. до постъпването им в първи клас/. Методиката обхваща целия процес на: регистриране за участие в централизирано класиране, класиране на децата по определени критерии, записване на децата, класирани за прием, в съответната ЦДГ, отписване, график на дейностите и контрол.

Контролът се осъществява, както следва:

1. Настоящ адрес на детето – чрез автоматична проверка от директора на ДЗ при записване /може и документ от ГРАО/.

2. Заетост на родителите се проверява по реквизитите изискуеми за работещи родители

 • служебна бележка от работодателя с ЕИК, изх. номер, адрес на месторабота, мокър печат и подпис
 • за самоосигуряващите се копие от документите за внесени осигурителни вноски /за ностоящия или предходния месец/
 • родители пенсионери по болест без право на работа с решение на НОИ – копие
 • родител в отпуск по майчинство – служебна бележка от НОИ или работодателя
 • родители студенти, специализанти, докторанти – редовна форма на обучение – служебна бележка от акредитирано ВУЗ

3. Родители регистрирани в Бюрото по труда и получаващи обезщетения – служебна бележка от НОИ удостоверяваща получаването на обезщетения

4. Липса на задължения към Община Пловдив – автоматична проверка от дитектора /може и документ от Община Пловдив за липса на задължения за всеки от родителите/

За постъпване в ДГ е необходимо да бъдат представени необходимите медицински изследвания и документи / съгласно Наредба №3 на МЗ от 23.04.2000г., както следва:

 • лична здравно-профилактична карта
 • талон за здравно и имунизационно състояние на детето, издаден от личния лекар
 • медицинска бележка за липса на контакт със заразноболни и данни за извършен преглед на главови въшки
 • еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, извършен в 15-дневен срок преди постъпване в ДГ
 • при прекъсване посещението на ДГ за повече от два месеца се изисква повторен резултат от изследване на чревни паразити.

Не се приемат деца с липсващи за възрастта им приеми на задължителните за Република България имунизации.

При отсъствие на дете повече от 10 дни родителите представят талон или медицинска бележка за здравословното състояние на детето, а при отсъствие повече от два месеца се представят изследвания за чревни паразити и бактерии.

Децата от ПГ-5год. и ПГ-6год. могат да отсъстват само по уважителни причини /чл.30, ал.4 от ППЗНП/, по неуважителни причини ПГ-5 и ПГ-6 годишните могат да отсъстват не повече от три дни изискване от МТСП-Министерство на труда и социалната политика.
Децата се отлагат от училище съгласно чл. 37 от ППЗНП с решение на ДК към РИО.


Чл.12.

Разпределението на децата в групите се извършва от директора по възрасти.


Чл.13.

Броят на децата в група от ДГ се определя с Наредба №7 на МОМН от 29.12.2000 и решение на РЗИ, и изм. в държавен вестник от 2008, бр.27.

 • Подготовката на децата за училище преди постъпване в първи клас е задължителна и се извършва в ПГ към ДГ
 • В ДГ се извършват допълнителни педагогически услуги по желание на родителите и избор на доставчик, чрез предварително подадено заявление и входирано във входящия дневник на ДГ / чл.30 ал.5 от ППЗНП и Указание на Община Пловдив с Изх. №13РЗК958/27.08.2013г./ срещу заплащане, съобразно интересите и потребностите на детето.

Чл.14

Приемът на деца се осъществява през цялата година, ако в системата по графика на дейностите са обявени свободни места от Директора на съответната градина.

От приложение №2 на методиката критерий 3.2 се доуточнява, както следва:

 • Деца с по-голям брат или сестра в съответното ДЗ се ползва с преференции само от семействата, в които ще има едновременно посещение на ДЗ от две или повече деца в семейството.
 • В критерий 1.2 „Осигуреност на родителите” може да бъде ползван и от родители, които са специализанти в редовна форма на обучение и от родители пенсионери по болест.
 • В критерий 2.5 „Деца от многодетни семейства” с три и повече деца до 18 години може да се ползва и от семейства, в които има ученици над 18 години в дневна форма на обучение в училище.
 • В критерий 1.3 „ Платени местни данъци и такси в Община Пловдив” за предходната година се удостоверява с документ от дирекция „Местни данъци и такси” за липса на задължения и се проверява в системета от директора на детската градина. Тези документи се издават и на родители, които не разполагат с движимо и недвижимо имущество и подадат съответните декларации затова.

В Системата за електронно класиране е дадена възможност да се ползват преференции както следва:

 • Деца със СОП
 • Деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък на МЗ
 • Дете пълен сирак
 • Дете полусирак
 • Дете на загинали при производствени аварии и природни бедствия
 • Дете на загинали при изпълнение на служебен дълг
 • Дете с неизвестен родител
 • Дете на родител, единият или двамата от които са загубили 50% и над 50% от работоспособността си
 • Дете от многодетно семейство с три и повече деца до 18г./тези от тях, които са в ученическа възраст,посещават редовна форма на обучение
 • Дете е близнак или тризнак
 • Дете настанено в приемно семейство или семейства на роднини и близки по чл.26 от ЗЗД, както и осиновени деца
 • деца с брат/сестра със СОП или хронични заболявания

Деца със СОП или хронични заболявания доказват само с Протокол на ЛКК или Експертно решение /копие/ на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за детето за доказване на хроничното заболяване.

 • На осн. Зап.№14ОА771/31.03.14 се утвърждават правила за почасова организация на ВОП в ЦДГ за деца на 3 и 4 години.
4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца